Základní škola U Kostela » O škole » Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti zaměstnavatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Způsob podání oznámení

Oznamovatel může podat oznámení:

  1. vnitřním oznamovacím systémem, který škola zřídila,
  2. prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

 Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

  1. písemně, v listinné podobě předat osobně,
  2. písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,
  3. písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: whistleblowing@zsukostela.cz

 

Informace o možnosti podání škola uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osoby Karel Moravec
Adresa pro zasílání písemných oznámení Základní škola U Kostela Moravská Třebová, Kostelní nám. 21/2, Město, 571 01 Moravská Třebová
e-mail whistleblowing@zsukostela.cz

 

Listinná podání označte na obálce: „Whistleblowing – neotvírat

  Směrnice o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

i

Blog

Novinky & oznámení

Logická olympiáda 2023

Logická olympiáda 2023

Během měsíce října proběhla na naší škole nominační kola Logické olympiády. Zúčastnilo se jich celkem 53 žáků. Žáci soutěžili ve třech kategoriích – A2 pro 2. třídy, A pro 3. až 5. třídy základních škol a B pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících...

Pohybovky na naší škole

Pohybovky na naší škole

Každé úterý a čtvrtek odpoledne přichází na naši školu trenéři Slovanu. Děti se jich nemohou dočkat. Trenéři pro ně mají nachystanou vždy spoustu pohybových aktivit, při kterých si děti osvojují základní principy a pravidla sportovních her. Radostné úsměvy dětí a...