Projekty

20232/24


Cílem projektu je dlouhodobý profesní růst pedagogů základní školy prostřednictvím dalšího vzdělávání, podpora rozvoje znalostí a dovedností žáků základní školy a zvýšení motivace žáků k učení se prostřednictvím inovativních forem výuky.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007097

 

 

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

 

OBĚDY PRO DĚTI

Projekt W4W: Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi. Projekt byl založen paní Ivanou Tykač v roce 2013. I letos pokračujeme v naší dlouhodobé spolupráci, ve školním roce 2023/2024 bude podpořeno 22 žáků školy.

Více o projektu zde:

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY

 

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

2022/23


 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY


Vydán sborník 2022, ke stažení : sborník

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

Národní plán doučování

Na naší škole probíhá projekt MŠMT Národní plán doučování, který jel financován Evropskou unií – NextGenerationEU. Cílem je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Doučování není jen doháněním učiva pro dobré známky, ale i příležitostí pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah. Primárně je určen žákům ohrožených školním neúspěchem, což je prakticky každý, kdo cítil, že mu doučování pomohlo. Doučování probíhá ve skupinkách i individuálně, vedou jej učitelé a asistenti pedagoga.

 

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

2021/22


OBĚDY PRO DĚTI

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně, přes veškerou snahu rodiny, mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem.

Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita. S každou základní školou je řešena žádost individuálně. Děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku.

Naše škola je v tomto projektu zapojena již 5. rokem a v letošním školním roce bylo prostřednictvím projektu Obědy pro děti podpořeno 29 žáků, celková podpora ve školním roce činila 158 910 Kč.

 

Národní plán doučování

Na naší škole proběhl projekt MŠMT Národní plán doučování, který byl financován Evropskou unií – NextGenerationEU. Cílem bylo zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Doučování nebylo jen doháněním učiva pro dobré známky, ale i příležitostí pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah. Primárně byl určen žákům ohrožených školním neúspěchem, což byl prakticky každý, kdo cítil, že mu doučování pomohlo. Doučování probíhalo ve skupinkách i individuálně, vedli jej učitelé a asistenti pedagoga.

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY


Vydán sborník 2021, ke stažení : sborník

 

 

2020/21


 

Rekonstrukce odborných učeben Základní škola Kostení náměstí 21/2, Moravská Třebová

Rekonstrukce odborných učeben Základní škola Kostelní náměstí 21/2, Moravská Třebová
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004226

Cílem projektu je modernizace učeben fyziky, chemie a ICT vč. jejich vybavení nábytkem a pomůckami tak, aby tyto učebny poskytly žákům školy možnost vzdělávat se v moderních prostorech v podmínkách odpovídajících současným standardům. Tyto úpravy jsou ve vazbě na klíčové kompetence IROP přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Dílčími cíli projektu jsou rovněž zajištění bezbariérového přístupu do všech poschodí školní budovy a zajištění vnitřní konektivity školy odpovídající platným standardům.

Výstupem projektu budou zrekonstruované odborné učebny, jejichž součástí bude i jejich vnitřní vybavení:

 • odborná učebna chemie,
 • odborná učebna fyziky,
 • odborná počítačová učebna.

Zároveň s odbornými učebnami bude zajištěna bezbariérovost školy prostřednictvím stavby osobního výtahu, instalace šikmých bezbariérových plošin, úpravy WC a interiéru školy.

Realizací projektu bude zajištěna vnitřní konektivita školy a připojení k internetu.

V důsledku realizace projektu je očekáváno výrazné zvýšení kvality výuky přírodovědných a technických předmětů na škole. Nové vybavení učebními pomůckami a vhodným nábytkem a zařízením bude znamenat také možnost provádění praktických pokusů, měření a laboratorních prací. Žáci ZŠ Kostelní náměstí 21/2, Moravská Třebová budou mít díky zlepšení dovedností v klíčových kompetencích IROP (přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) vyšší šance při následném přijímacím řízení na střední školy a uplatnění na trhu práce.

Projekt „Rekonstrukce odborných učeben Základní škola Kostelní náměstí 21/2, Moravská Třebová“ je navázán na Specifický cíl 2.4 IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Cílem SC 2.4 je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

Termín dokončení realizace projektu: 31. 8. 2021

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY

Vydán sborník 2020, ke stažení : sborník

 

2019/20


 

 

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

 

2018/19


 

Podpora žáků ve vzdělávání

Název projektu: Podpodra žáků ve vzdělávání
Registrační číslo projektu:: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010074
Výše podpory: 839 920,- Kč
Datum zahájení projektu:: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2020
Předpokládaná doba trvání projektu: 24 měsíců
Projekt je zaměřen:

 1. Personální šablona – Školní speciální pedagog
 2. Zapojení ICT technika do výuky ZŠ
 3. Klub zábavné logiky a deskových her
 4. Doučování žáků
 5. Čtenářský klub v ŠD

Cíl projektu:
Cílem projektu je posílení personální podpory a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora rozvoje kompetencí žáků formou volnočasových aktivit a zvýšení kompetencí pedagogů v rámci ICT prostřednictvím přímé pomoci v hodinách.

Vybrané aktivity (šablony):

 • Školní speciální pedagog
  Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Podmínkou výběru této šablony je identifikace alespoň třech dětí ohrožených školním neúspěchem.
 • Zapojení ICT technika do výuky
  Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů. Takto vytvořená spolupráce se zlepší výuka, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků i pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce.
 • Klub zábavné techniky a logických her v ZŠ a Čtenářský klub v ŠD
  Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
 • Doučování žáků ohrožených školní neúspěchem
  Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování a napomoci tak upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

2017/18


 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY

Vydán sborník 2017, ke stažení : sborník

 

 

Personální podpora ZŠ, Kostelní nám., Mor. Třebová

Název projektu: Personální podpora ZŠ, Kostelní nám., Mor. Třebová
Registrační číslo projektu:: CZ.02.03.68/0.0/0.0/16_022/0004354
Výše podpory: 706 932,- Kč
Datum zahájení projektu:: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2019
Předpokládaná doba trvání projektu: 24 měsíců
Projekt je zaměřen:

 1. personální podporu
 2. extrakurikulární (mimoškolní) rozvojové aktivity v ZŠ

Cíl projektu:
Cílem projektu je posílení personální kapacity pro podporu žáků s potřebou podpůrných opatření nebo se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit v podobě pravidelného doučování žáků v oblasti jazyků a matematiky.

Vybrané aktivity (šablony):

 1. Školní speciální pedagog
  Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně 3 žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory, nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog také spolupracuje a pracuje se vzdělávacími středisky a dalšími mimoškolními zařízeními.
 2. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

2016/2017


 

Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost – „Badatelská výuka na školách“

Název projektu: „Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost‟
Identifikační číslo: CZ.02.03.68/0.0/0.0/16_010/0000570
Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenečná 23, Brno

Videa k projektu:

Projektové odpoledne 1 – Měření tepelných ztrát ve vlastnoručně vyrobených termoskách
Projektové odpoledne 2 – Od zdroje ke sklenici pitné vody
Projektové odpoledne 3 – Co potřebují rostliny pro svůj život
Projektové odpoledne 4 – Od semínka po knížku
Projektové odpoledne 5 – Projektor pro mobilní zařízení
Projektové odpoledne 6 – Svět v pohybu aneb pohyb těles a jeho vlastnosti
Projektové odpoledne 7 – Energie angeb kde energii brát
Projektové odpoledne 8 – Práce aneb bez práce nejsou koláče
Projektové odpoledne 9 – Komunikace 2 – Echolokace
Projektové odpoledne 10 – Odpady (plasty)
Projektové odpoledne 11 – Roboti aneb sestav si a naprogramuj svého robota
Projektové odpoledne 12 – Počasí, klima, ovzduší
Projektové odpoledne 13 – Půda a její vlastnosti
Projektové odpoledne 14 – Energie: Výroba jednoduchého krabicového solárního vařiče
Projektové odpoledne 15 – Výroba domácího bylinkového mýdla
Projektové odpoledne 16 – Rostlinná barviva
Projektové odpoledne 17 – Orientace v terénu
Projektové odpoledne 18 – Zdraví aneb jak se zahřát na sjezdovce
Projektové odpoledne 19 – Energie vody – vodní kolo
Projektové odpoledne 20 – Výroba elektronicky řízeného kyvadla
Projektové odpoledne 21 – Pokusy v kuchyni
Projektové odpoledne 22 – Světlo
Projektové odpoledne 23 – Učíme v zahradě – příroda jako velká učebna
Projektové odpoledne 24 – Učíme v zahradě 2 – školní meteologická stanice
Projektové odpoledne 25 – Energie z jádra
Projektové odpoledne 26 – Ze světa zvířat – vynálezy a technologie inspirované světem zvířat
Projektové odpoledne 27 – Ejhle, člověk! Isaac Newton – Pohybové zákony
Projektové odpoledne 28 – Voda kolem nás II. Aneb neobyčejné vlastnosti obyčejné vody
Projektové odpoledne 29 – HOMO HOMINI LUDUS – Model plic a spirometru
Projektové odpoledne 30 – VESMÍR – Hra světla a stínů na měsíci

 

Projekt KOUZELNÁ ZAHRÁDKA

Jedná se o projekt žáků 8. a 9. ročníku volitelného předmětu Domácnost. Cílem projektu bylo zkultivovat a zkrášlit školní dvorek. Zároveň jde o vítězný projekt soutěže vyhlášené asociací Zdravé město a Agenda 21 vybraný na Veřejném fóru 2017. Projekt byl podpořen částkou 5 000,- Kč.

Závěrečná zpráva
Lektor: RNDr. Alena Purketová

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY

Vydán sborník 2016, ke stažení : sborník

 

2015/2016


 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY

Vydán sborník 2015, ke stažení : sborník

 

 

2014/2015


 

Výzva č. 51 „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“

Název projektu:    „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“
Registrační číslo:   CZ.1.07/1.3.00/51.0020

Naše škola se v letošním školním roce 2014/2015 zapojila jako partner s finančním příspěvkem do projektu pod názvem „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Více zde: Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách, Strukturální fondy
Výsledek výběrového řízení: zápis otevírání obálek, kupní smlouva

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY

Vydán sborník 2014, ke stažení : sborník

 

2013/2014


 

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY

Vydán sborník 2013, ke stažení : sborník

Pozvánka žáků 8. třídy – plakát 

 

2012/2013


 

Projekt EU PENÍZE ŠKOLÁM:


zpráva ...projekt.pdf

 

Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY

Vydán sborník 2012, ke stažení : sborník

Pozvánka žáků 7. třídy plakát 

 

 

i

Blog

Novinky & oznámení

Výsledky hlasování školní kolekce oblečení

Výsledky hlasování školní kolekce oblečení

Krásný den všem, výsledky hlasování o novou školní kolekci oblečení jsou následující: Motiv č. 1 – 11 hlasů Motiv č. 2 – 25 hlasů Motiv č. 3 – 91 hlasů Vítězem je tedy kolekce s motivem číslo 3 (viz výše). E-shop pro možnost objednání oblečení bude spuštěn od 4. 10. –...

Týden bez odpadu

V rámci Týdne bez odpadu vyhlašujeme sběr sušené pomerančové a citronové kůry. Kde: v budově Kostelní náměstí, kabinet chemie (přízemí) Kdy: říjen až květen, v pondělí a středa o velké přestávce Jak odevzdáváme: nejlépe v papírovém sáčku s uvedeným jménem a třídou...

Školní kolekce oblečení

Školní kolekce oblečení

Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 15.9.2023 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i...