Základní škola U Kostela » Pro rodiče » Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče předškoláků,

připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších informací k zápisu žáků do prvních tříd.

Zápis do prvních tříd se uskuteční
ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 13:30 do 17:00 hodin v budově školy na Kostelním náměstí.

Pokud se nebudete moci dostavit k zápisu dne 4. 4. 2024, můžete tak učinit v náhradním termínu dne 18. 4. 2024 v době od 14:00 do 16:00 hodin.

Třídními učitelkami prvních tříd ve školním roce 2024/2025, které se těší na společně strávené roky budou:

Mgr. Eva Šařecová
Mgr. Jiřina Holešovská

 

Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2024 dovrší věk šest let a dětí, jímž byla odložena školní docházka. Zápis proběhne za přítomnosti zákonného zástupce a budoucího prvňáčka. U zápisu předloží zákonný zástupce

    • občanský průkaz
    • rodný list dítěte
    • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR

ODKLAD povinné školní docházky:

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky písemně v den zápisu. Tiskopisy naleznete na webových stránkách základní školy (viz. níže) nebo si je můžete vyžádat přímo u zápisu. Společně se žádostí o odklad musí zákonný zástupce doložit 2 doporučující posouzení – vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Doporučující posouzení je nutné dodat nejpozději do 30. 4. 2024.


Průběh zápisu:

Ve třídě formou pohovoru, kde budou paní učitelky sledovat sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, kresbu, grafomotoriku apod. připravené aktivity zaberou přibližně 15 minut.

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla u zápisu) o přijetí nebo přijetí s odkladem povinné školní docházky nejpozději do 30. 4. 2024 na webových stránkách školy a vyvěšením ve vitríně školy.


Kritéria pro přijímání žáků:

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165, odst. 1 písm. a) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy u Kostela Moravská Třebová, že pro školní rok 2024/2025 budou přijímání žáci do prvního ročníku podle následujících kritérií:

1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu základní školy – viz. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové.
2. Dítě, jehož sourozenec je již žákem Základní školy U Kostela Moravská Třebová, či děti zaměstnanců školy.
3. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Moravská Třebová, v obci, ve které není zřízena škola.
4. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Moravská Třebová, u kterého nejsou rodiče (vzhledem ke svému zaměstnání) schopni zajistit vzdělávání v místě bydliště.
5. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu jiné základní školy zřizované městem Moravská Třebová

 

Ve školním roce 2024/2025 škola plánuje otevření dvou prvních tříd s předběžným maximálním počtem 50 až 60 žáků.

 

Těšíme se na Vás

Pedagogický sbor Základní školy U Kostela Moravská Třebová

 

Další informace a formuláře:

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 3/2021, o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové
Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy
Žádost o přijetí
Žádost o odklad

 

 

 

 

i

Blog

Novinky & oznámení

Oznámení o konání voleb do školské rady

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY V ZÁKLADNÍ ŠKOLEU KOSTELA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, SE SÍDLEM KOSTELNÍ NÁM. 21/2, MĚSTO, 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ NA OBDOBÍ 2024 - 2027 V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 v platném znění (školský zákon) a podle Volebního...

Sedmáci a baroko

Sedmáci a baroko

Slunečné květnové dny žáci sedmého ročníku využili k tomu, aby v rámci předmětu Region pod lupou zevrubně prozkoumali barokní památky Moravské Třebové. Se základní charakteristikou baroka se seznámili v hodinách dějepisu a v hodinách výtvarné výchovy se věnovali...

Oblastní kolo pěvecké soutěže – Zpíváme pro radost

Oblastní kolo pěvecké soutěže – Zpíváme pro radost

V úterý 14. 5. se osm pěvecky nadaných žáků naší školy zúčastnilo každoroční pěvecké soutěže Zpíváme pro radost. I přes velkou konkurenci ostatních škol nám prvňáčci vybojovali hned dvě místa. 1. místo s lidovou písní obsadil Matěj Sís, na 2. místě se umístila Sofie...