GDPR

Základní škola U Kostela Moravská Třebová (dále jen ZŠ): je příspěvkovou organizací města Moravská Třebová, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je vzdělávání žáků. V rámci zajišťování svých činností provádí , která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • přijímání do 1. ročníku a dalších ročníků vzdělávání (přestup z jiné školy),
 • přijetí do přípravné třídy, zápis do přípravné třídy,
 • rozhodnutí ve správním řízení (vzdělávání podle IVP nebo plánu pedag. podpory, uvolnění z výuky předmětu ze zdravotních důvodů, prodloužení školní docházky, individuální vzdělávání podle §41, vzdělávání v zahraniční škole podle §38),
 • zajištění základního vzdělávání,
 • povinná dokumentace školy (školní matrika, dokumentace žáků se specif. vzdělávacími potřebami, evidence čísla vysvědčení vycházejících žáků a zápisových lístků, protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů),
 • agenda školní družiny (přijímání do školní družiny, evidence žáků ve školní družině),
 • poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce),
 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů (pedagogická dokumentace, organizace a potřeby výuky – např. elektronická žákovská knížka, přístupové údaje nasíť školy, výukové portály aj.),
 • podklady k vyučování (jízdné a vstupné žáků, přihlášky do soutěží),
 • výběrová řízení na zaměstnance,
 • pracovněprávní a mzdová agenda,
 • evidence uchazečů o zaměstnání,
 • agenda BOZP (evidence úrazů apod.),
 • zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plavecké nebo lyžařském výcviku, ohrožující faktory, např. alergie nebo jiné zdravotní znevýhodnění žáka, prohlášení o bezinfekčnosti),
 • zajištění školního stravování ve školní výdejně (evidence strávníků),
 • plnění výchovně-vzdělávacích cílů (pedagogická dokumentace organizace a potřeby výuky – např. žákovská knížka),
 • ochrana majetku a osob,
 • prezentace a propagace ZŠ (webové stránky, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, propagační materiály školy),
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • zaměstnanecké benefity (FKSP),
 • organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů (podklady k vyúčtování – jízdné, vstupné, přihlášky do soutěží),
 • projekty, žádosti o dotace,
 • vedení účetnictví ZŠ,
 • smlouvy, objednávky služeb.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí:
V rámci všech akcí (např. lyžařský výcvik, výstava, koncert, plavání atd.) pořádaných ZŠ budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZŠ nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u ZŠ nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:

 • požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům žáka,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u ZŠ jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování – formulář žádosti,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Základní škola U Kostela Moravská Třebová
Jaromír Novotný, pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kostelní náměstí 21/2
Město, 571 01 Moravská Třebová
E-mail: mana@mana.cz
Telefon: 608 882 289

 

i

Blog

Novinky & oznámení

Švihadlový čtyřboj

Švihadlový čtyřboj

18. 1. 2023 se žáci 1., 2. a 3. tříd zúčastnili Švihadlového čtyřboje. Poctivý trénink a tisíce přeskoků přes švihadlo přineslo v konkurenci okolních škol spoustu medailí. Kromě kategorie dívek 3. tříd jsme brali všechna 1. místa. Velká pochvala všem reprezentantům!...

Ceny pronájmu tělocvičen od 1. 1. 2023

Ceny pronájmu tělocvičen od 1. 1. 2023

Tělocvična Olomoucká                  310,- Kč/h Tělocvična Čs. armády                  170,- Kč/h Tělocvična Kostelní náměstí      220,- Kč/h