Základní škola U Kostela » O škole » Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy přímo na škole. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb, pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.


Personální složení ŠPP:

Mgr. Eva Pallová
vedoucí školního poradenského pracoviště a metodička prevence

konzultační hodiny:               středa:                14:45 – 15:45 (pracoviště Kostelní nám.)
po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt:                                 epallova@zsukostela.cz

Mgr. et Mgr. Alice Medříková
výchovná poradkyně

konzultační hodiny:               úterý:                 14:30 – 15:30   (pracoviště Čs. armády)
středa:               7:00 – 7:45       (pracoviště Čs. armády)
čtvrtek:               13:30 – 15:00   (pracoviště Kostelní nám.)
po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt:                                 alice.medrikova@zskrizovatka.cz

 

Mgr. Veronika Fečová
metodička prevence pro pracoviště Čs. armády

konzultační hodiny:               pondělí:                14:00 – 15:00 (pracoviště Čs. armády)
po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt:                                 veronika.fecova@zskrizovatka.cz

 

Mgr. Zdenka Šafaříková
kariérová poradkyně a ředitelka školy

konzultační hodiny:               středa:                 10:00 – 11:00 (pracoviště Kostelní nám.)
čtvrtek:                14:00 – 15:00 (pracoviště Čs. armády)
po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt:                                 zdenka.safarikova@zskrizovatka.cz

 

Hlavní cíle ŠPP jsou:

 1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. Zajištění péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
 3. Řešení problémů spojených se školní docházkou zahrnujících neomluvenou absenci, zvýšenou omluvenou absenci a podezřelou absenci – skryté záškoláctví
 4. Profesní orientace žáků – kariérové poradenství
 5. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování, prevence rizikového chování
 6. Podpora práce asistentek pedagoga a spolupráce mezi pedagogy a asistenty pedagoga

 

Pro letošní školní rok byly stanoveny následující priority:

 1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc v oblasti povinné administrativy dle platné legislativy
 2. Metodická podpora asistentek pedagoga a udržení efektivní vzájemné spolupráce mezi asistentkami pedagoga a pedagogy
 3. Péče o žáky ohrožených školním neprospěchem
 4. Sjednocení služeb poskytovaných ŠPP v nově vzniklém subjektu
 5. Udržování vysoké úrovně vzájemné komunikace a spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty inkluzivního vzdělávání
 6. Podpora žáků, rodičů i pedagogů při vyrovnávání učiva v důsledku uzavření škol v letech 2020 a 2021 a při případném distančním vzdělávání v tomto školním roce


S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ ŠPP

 • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy přímo na škole (dále „klient“).
 • Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb, pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.
 • Vztah mezi pracovníky ŠPP a klienty vzniká vyjádřením zájmu o službu ze strany klienta, popř. telefonickým vyjádřením.
 • Veškeré činnosti jsou poskytovány ve prospěch klienta.
 • Pracovníci ŠPP hájí všechna práva klienta, zaručují mu intimitu, bezpečí, podporu, pomoc a ochranu osobních informací.
 • S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Porušení mlčenlivosti je možné jen s výslovným souhlasem klienta. Výjimku tvoří situace, které podléhají tzv. oznamovací povinnosti vůči OSPOD, PČR apod.
 • Vztah s klientem je ryze profesionální, nelze s ním manipulovat ani ho zneužívat.
 • Pracovníci jsou si vědomi svých kompetencí, vše nad jejich rámec doporučí odbornému pracovišti.
 • Pracovníci jsou si vědomi své právní, administrativní a osobní zodpovědnosti.
i

Blog

Novinky & oznámení

Švihadlový čtyřboj

Švihadlový čtyřboj

18. 1. 2023 se žáci 1., 2. a 3. tříd zúčastnili Švihadlového čtyřboje. Poctivý trénink a tisíce přeskoků přes švihadlo přineslo v konkurenci okolních škol spoustu medailí. Kromě kategorie dívek 3. tříd jsme brali všechna 1. místa. Velká pochvala všem reprezentantům!...

Ceny pronájmu tělocvičen od 1. 1. 2023

Ceny pronájmu tělocvičen od 1. 1. 2023

Tělocvična Olomoucká                  310,- Kč/h Tělocvična Čs. armády                  170,- Kč/h Tělocvična Kostelní náměstí      220,- Kč/h