Základní škola U Kostela » Pro rodiče » Přijímací řízení

Přijímací řízení

MŠMT oznámilo termíny přijímacího řízení na SŠ. Nově se budou zkoušky konat ne ve dvou za sebou jdoucích dnech, ale první termín bude v pátek 12.dubna 2024 a druhý termín až po víkendu, tedy v pondělí 15. dubna 2024. Toto je jedna z prvních a konkrétních změn, které deváťáky v letošním roce čekají. MŠMT a Cermat momentálně projednávají další úpravy a změny.

K největším změnám pro první kolo přijímacího řízení patří:

  • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky a do 2 oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou.
  • Přihlášku je možné podat a) prostřednictvím informačního systému, b) v podobě výpisu získaného z informačního systému, c) na tiskopisu, který stanoví ministerstvo.
  • Pořadí uvedené v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru středního vzdělání.
  • Ředitel školy může stanovit, že hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání nebo dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
  • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
  • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam.

Druhé kolo přijímacího řízení

  • Uchazeč, který nekonal jednotnou zkoušku v rámci prvního kola přijímacího řízení, nemůže podat přihlášku do druhého kola přijímacího řízení do oboru středního vzdělání, do kterého se koná jednotná zkouška.

Třetí a další kola přijímacího řízení

  • Ve třetím a dalším kole přijímacího řízení může podat přihlášku uchazeč, který a) nebyl přijat do žádného oboru středního vzdělání v přijímacím řízení pro daný školní rok, nebo b) se vzdal práva na přijetí do oboru středního vzdělání v přijímacím řízení pro daný školní rok v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.
  • Ředitel školy vyhotoví a oznámí rozhodnutí v písemné formě.
  • Přijatý uchazeč do 7 dnů ode dne oznámení rozhodnutí je povinen potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru středního vzdělání.

Na definitivní podobu pravidel však musíme počkat.

V případě jakýchkoli nejasností či problémů, kontaktujte kariérového poradce Mgr. Zdenka Šafaříková (e-mail: zdenka.safarikova@zskrizovatka.cz).

 

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2023/24
Přijímací řízení 2023/2024 – Legislativní návrh

 

Doporučené odkazy a kontakty:

IPS Svitavy, email: ips.sy@uradprace.cz, tel. 950 172 445

Blanka Mušková
Poradce IPS
„Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR“
T: 950 163 592
Mob: 770 160 699
E: blanka.muskova@uradprace.cz

Úřad práce ČR,  kontaktní pracoviště Moravská Třebová

Cihlářova 6/13
571 01 Moravská Třebová

Individuální poradenství – test profesních zájmů

i

Blog

Novinky & oznámení

Logická olympiáda 2023

Logická olympiáda 2023

Během měsíce října proběhla na naší škole nominační kola Logické olympiády. Zúčastnilo se jich celkem 53 žáků. Žáci soutěžili ve třech kategoriích – A2 pro 2. třídy, A pro 3. až 5. třídy základních škol a B pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících...

Pohybovky na naší škole

Pohybovky na naší škole

Každé úterý a čtvrtek odpoledne přichází na naši školu trenéři Slovanu. Děti se jich nemohou dočkat. Trenéři pro ně mají nachystanou vždy spoustu pohybových aktivit, při kterých si děti osvojují základní principy a pravidla sportovních her. Radostné úsměvy dětí a...