Základní škola U Kostela » Pro rodiče » Omlouvání – způsob, náležitosti

Omlouvání – způsob, náležitosti

Zákonný zástupce je povinen:

1. Zákonný zástupce žáka je povinen dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to:

jinak tyto hodiny nebudou omluveny.

 
2. Po ukončení nepřítomnosti žáka ve vyučování omluví zákonný zástupce žáka nepřítomnost žáka ve vyučování třídnímu učiteli písemnou omluvenku v omluvném listě, a to tak, aby písemnou omluvenku žák předložil třídnímu učiteli do 2 dnů po návratu žáka do školy. Pokud nebude absence omluvena nejpozději do 2 kalendářních dnů po návratu žáka do školy, jsou tyto hodiny neomluvené, i když je splněn bod 4. 2. 1. Důvod nepřítomnosti podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka, uvede přesný důvod absence, blíže nespecifikované rodinné důvody nejsou důvodem pro omluvení žáka, tyto hodiny nebudou omluveny.
 
3. V odůvodněných případech může škola ověřit žákovu absenci či návštěvu lékaře telefonicky u příslušného lékaře ověřit.
 
4. Pojme-li třídní učitel podezření na zanedbávání školní docházky, informuje o této skutečnosti ředitelku školy. Zákonný zástupce bude o neomluvené absenci žáka informován, popř. vyzván k účasti na projednání této záležitosti ve škole. Neomluvená absence, resp. záškoláctví, může naplnit znaky přestupku na úseku školství a výchovy mládeže podle §31 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. Při závažném záškoláctví dítěte spolupracuje škola s orgánem sociálně – právní ochrany dětí.
 
5. Při předem známé absenci (rekreace, lékařské ošetření…) informuje zákonný zástupce třídního učitele o nepřítomnosti předem – emailem, telefonicky, v omluvném listu.

 

i

Blog

Novinky & oznámení

Logická olympiáda 2023

Logická olympiáda 2023

Během měsíce října proběhla na naší škole nominační kola Logické olympiády. Zúčastnilo se jich celkem 53 žáků. Žáci soutěžili ve třech kategoriích – A2 pro 2. třídy, A pro 3. až 5. třídy základních škol a B pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících...

Pohybovky na naší škole

Pohybovky na naší škole

Každé úterý a čtvrtek odpoledne přichází na naši školu trenéři Slovanu. Děti se jich nemohou dočkat. Trenéři pro ně mají nachystanou vždy spoustu pohybových aktivit, při kterých si děti osvojují základní principy a pravidla sportovních her. Radostné úsměvy dětí a...