Základní škola U Kostela » Pro rodiče » Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se uskuteční ve úterý 4. 4. 2023 od 13:30 do 17:00 hodin v budově školy na Kostelním náměstí.

Pokud se nebudete moci dostavit k zápisu dne 4. 4. 2023, můžete tak učinit v náhradním termínu dne 19. 4. 2023 v době od 14:00 do 16:00 hodin.

 

Třídními učitelkami prvních tříd ve školním roce 2023/2024 budou:

–          Mgr. Lucie Dosedělová
–          Mgr. Iveta Chlupová

 

PRO RODIČE A PŘEDŠKOLÁKY PŘIPRAVUJEME SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PŘED ZÁPISEM DNE 16. 3. 2023. BLIŽŠÍ. BLIŽŠÍ INFORMACE BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBU ŠKOLY.

 

Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2023 dovrší věk šest let a dětí, jímž byla odložena školní docházka. Zápis proběhne za přítomnosti zákonného zástupce a budoucího prvňáčka. U zápisu předloží zákonný zástupce

–          občanský průkaz
–          rodný list dítěte
–          v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR

 

ODKLAD povinné školní docházky:

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky písemně v den zápisu. Tiskopisy naleznete na webových stránkách základní školy nebo si je můžete vyžádat přímo u zápisu. Společně se žádostí o odklad musí zákonný zástupce doložit 2 doporučující posouzení – vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Doporučující posouzení je nutné dodat nejpozději do 30. 4. 2023.

 

Průběh zápisu

Ve třídě formou pohovoru, kde budou paní učitelky sledovat sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozpoznávání barev, kresbu, grafomotoriku apod. Připravené aktivity zaberou přibližně 15 minut.
Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla u zápisu) o přijetí nebo přijetí s odkladem povinné školní docházky nejpozději do 30. 4. 2023 na webových stránkách školy a vyvěšením ve vitríně školy.

 

Kritéria pro přijímání žáků

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165, odst. 1 písm. a) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy U Kostela Moravská Třebová, že ve školním roce 2023/2024 budou přijímání žáci do prvního ročníku podle následujících kritérií:

1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy – viz. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové.
2. Dítě, jehož sourozenec je již žákem Základní školy U Kostela Moravská Třebová, či děti zaměstnanců školy.
3. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Moravská Třebová, v obci, ve které není zřízena škola.
4. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Moravská Třebová, u kterého nejsou rodiče (vzhledem ke svému zaměstnání) schopni zajistit vzdělávání v místě bydliště.
5. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu jiné základní školy zřizované městem Moravská Třebová.

 

Ve školním roce 2023/2024 škola plánuje otevření dvou prvních tříd s předběžným maximálním počtem 50 až 60 žáků.

V Moravské Třebové 8. 2. 2023

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy

 

  Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2016, o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové

 Formulář žádosti o přijetí k povinné školní docházce

  Žádost o odklad

  Desatero pro prvňáčky

 Заява про зарахування дитини до початкової школи

 ЧЕСНА ЗАЯВА ЩОДО СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

i

Blog

Novinky & oznámení

Návštěva předškoláčků z MŠ Piaristická

Návštěva předškoláčků z MŠ Piaristická

Tentokrát za námi přišli na návštěvu děti z horní budovy Piaristické školky.
Naši školáčci, již zkušení v programování Bee-botů, předali svůj um i zkušenosti s roboty malým kamarádům, se závěrečným závodem 🙂
V další části hodiny si předškoláčci s pomocí prvňáčků vyrobili přáníčka ke Dni maminek, kterými jistě potěší.

Zpíváme pro radost

Zpíváme pro radost

Školní kolo kategorie 1. třída kategorie 2. – 3. třída kategorie 4. – 5. třída 1. místo Stella Valachová 1.B Adéla Vozničková 3.B Nelly Svozilová 4.B 2. místo Sofie Štolová 1.A Laura Slezáková 2.B Nikol Prucková 5.B 3. místo Ema Nováková 1.A Kristýna Odehnalová 2.B...

9.B v Poslanecné sněmovně

9.B v Poslanecné sněmovně

27. dubna se žáci 9. třídy vypravili do Prahy na prohlídku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Areálem parlamentních budov na Malé Straně je provedl Martin Tománek, asistent poslance Davida Šimka. Žáci si prohlédli reprezentační prostory známé z televizních zpravodajství i sněmovní sál, kam se možná někteří z nich v budoucnu vrátí jako poslanci.
Po nezbytné polední pauze si žáci připomněli klíčové události světových dějin v Armádním muzeu na Žižkově, kde prošli rozlehlé expozice od věnující se vojenství od středověku až po současnost. Nakonec se s Prahou rozloučili pod jezdeckou sochou Jana Žižky na Vítkově.