Základní škola U Kostela » Pro rodiče » Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy

Přípravná třída je umístěna na pracovišti Čs. armády 179.

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Povinná předškolní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne od 4. 4. 2023 do 31. 5. 2023.

Učitelkou v přípravné třídě je Mgr. Eva Izáková.

 

Cíle vzdělávání v přípravné třídě

Cílem přípravné třídy je pomocí různých aktivit a činností systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní. Aktivity a program přípravné třídy se řídí Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, přičemž jeho plnění se řídí aktuálními možnostmi a stupněm vývoje dětí v přípravné třídě.

Základem přípravné třídy je organizovaná činnost pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u dětí rozvíjí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku.

Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům. Působení a pokroky dětí v přípravné třídě konzultujeme s rodiči formou osobních konzultací či hromadných třídních schůzek, ukázkových prací dětí, formou besídek či společných dílen.

Spolupracujeme také s kolegy z pedagogicko-psychologické poradny, kteří nám pomáhají ve správném působení na děti.

 

K ZÁPISU POTŘEBUJETE:

  • rodný list zapisovaného dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartičku zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte
  • vyplněnou žádost k zařazení dítěte do přípravné třídy, lze vyplnit i na místě
  • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra)

a zároveň – pokud jde o dítě, které bude v době zahájení školního roku 2022/2023 šestileté

  • vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky, případně vyplnit na místě, včetně doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra) a zároveň doporučení odborného (dětského lékaře) nebo klinického psychologa

nebo

  • rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 vystavené ředitelem jiné školy

 

DEN V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ:

Děti se ráno scházejí do 8:00 hodin. Vyučování začíná společným přivítáním na koberci v kruhu. V prvním bloku výuky pracujeme stále na koberci, povídáme si o tématu týdne – z oblastí přírody, společnosti apod., nejméně jednou týdně si hrajeme s písmenky a slovy, získáváme také předpočetní dovednosti, blok vždy zakončujeme krátkým protáhnutím.

Přichází čas svačiny a čištění zoubků. Ve druhém bloku děti pracují v lavicích – plní úkoly v pracovních listech, modelují, kreslí, lepí… Poté následuje velká přestávka, to je čas na kamarády a hry.

Po velké přestávce chodíme na vycházky, hřiště nebo do tělocvičny. Po návratu ze sportovních aktivit ještě zpíváme, trénujeme oči, ruce, hrajeme stolní hry a uděláme si i čas na čtenou pohádku. Vyučování končí v 11:40 hodin.

Jednou týdně mají děti půlenou hodinu, kterou věnujeme především logopedii, nácviku problematických dovedností a didaktickým hrám. Vždy v úterý a ve čtvrtek mají děti domácí úkol, ve kterém si procvičují to, co se ve škole naučily.

 

Nejčastější dotazy k přípravné třídě

Hlavní předností přípravné třídy je počet žáků, který umožňuje užší kontakt se základní školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky jedinou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel.
Nepočítá.
Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.
Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.
Nejmenší počet dětí vychází ze školského zákona, v praxi se pohybuje v rozmezí deset až patnáct.
Přípravná třída je umístěna samostatně v přízemí školy, což umožňuje v průběhu školního roku participaci dětí z přípravné třídy na běžném školním životě. Díky tomu je sledovaný efekt zřízení přípravné třídy (vyrovnání vývoje dětí) zvýrazněn a následný přechod do prvního ročníku základní školy proběhne bez problémů.
Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě jenom do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy.
Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.
Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 16,00 hodin. Ranní družina je dětem také k dispozici, v provozu je od 6,00 hodin.
Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní výdejně – pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.

 

Veškeré další informace Vám rádi poskytneme:

–          telefonní čísla: 461 316 664, 737 914 789
–          email: zdenka.safarikova@zskrizovatka.cz

 

Těšíme se na Vás

Pedagogický sbor Základní školy U Kostela Moravská Třebová

 Formulář žádosti o přijetí do přípravné třídy

 ЗАЯВА НА ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ ДО ПІДГОТОВЧОГО КЛАСУ

 ЧЕСНА ЗАЯВА ЩОДО СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

 

 

i

Blog

Novinky & oznámení

Oznámení o konání voleb do školské rady

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY V ZÁKLADNÍ ŠKOLEU KOSTELA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, SE SÍDLEM KOSTELNÍ NÁM. 21/2, MĚSTO, 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ NA OBDOBÍ 2024 - 2027 V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 v platném znění (školský zákon) a podle Volebního...

Sedmáci a baroko

Sedmáci a baroko

Slunečné květnové dny žáci sedmého ročníku využili k tomu, aby v rámci předmětu Region pod lupou zevrubně prozkoumali barokní památky Moravské Třebové. Se základní charakteristikou baroka se seznámili v hodinách dějepisu a v hodinách výtvarné výchovy se věnovali...

Oblastní kolo pěvecké soutěže – Zpíváme pro radost

Oblastní kolo pěvecké soutěže – Zpíváme pro radost

V úterý 14. 5. se osm pěvecky nadaných žáků naší školy zúčastnilo každoroční pěvecké soutěže Zpíváme pro radost. I přes velkou konkurenci ostatních škol nám prvňáčci vybojovali hned dvě místa. 1. místo s lidovou písní obsadil Matěj Sís, na 2. místě se umístila Sofie...