Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých do 1. ročníku od 1. 9. 2024 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola U Kostela Moravská Třebová

Základní škola U Kostela Moravská Třebová, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání, od 1. 9. 2024 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola U Kostela Moravská Třebová, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

přidělené registrační číslo výsledek řízení
1

2024/1

přijat (a)
2 2024/2 přijat (a)
3 2024/3 přijat (a)
4 2024/4 přijat (a)
5 2024/5 přijat (a)
6 2024/6 přijat (a)
7 2024/7 přijat (a)
8 2024/8 přijat (a)
9 2024/10 přijat (a)
10 2024/11 přijat (a)
11 2024/12 přijat (a)
12 2024/14 přijat (a)
13 2024/15 přijat (a)
14 2024/16 přijat (a)
15 2024/19 přijat (a)
16 2024/20 přijat (a)
17 2024/21 přijat (a)
18 2024/22 přijat (a)
19 2024/23 přijat (a)
20 2024/25 přijat (a)
21 2024/27 přijat (a)
22 2024/28 přijat (a)
23 2024/30 přijat (a)
24 2024/32 přijat (a)
25 2024/33 přijat (a)
26 2024/35 přijat (a)
27 2024/37 přijat (a)
28 2024/40 přijat (a)
29 2024/42 přijat (a)
30 2024/43 přijat (a)
31 2024/45 přijat (a)

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy U Kostela Moravská Třebová a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.

Seznam neobsahuje registrační čísla dětí, u nichž zákonní zástupci požádali o odklad povinné školní docházky a registrační čísla neuzavřených zápisů dětí, které k 1. 9. 2024 nedosáhnou 6 let a čekají na vyjádření poradenského zařízení.

 

V Moravské Třebové 4. 4. 2024 Ředitelka školy: Mgr. Zdenka Šafaříková
Datum zveřejnění: 8. 4. 2024 Odstraněno: 24. 4. 2024